Reklamácie a vrátenie tovaru

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ – právo na vrátenie tovaru

  V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený́ alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu , ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  Predávajúci je povinný́ vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký́ použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

  Ak Kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci kupujúcemu náklady za dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru. V prípade, že Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi len čiastočne (Kupujúci kúpil v rámci jednej Zmluvy/objednávky viac Tovaru a odstupuje/vráti len niektorý Tovar) a cena za dopravu všetkého tovaru bola určená/zjednaná v rámci jednej Zmluvy/objednávky jednou čiastkou za všetok Tovar, potom Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú cenu za dopravu Tovaru nevráti (cenu za dopravu Predávajúci vráti Kupujúcemu len v prípade, že Kupujúci odstúpi od celej Zmluvy, tzn. vráti všetok Tovar zakúpený v rámci jednej Zmluvy/objednávky. Uvedené platí aj pre spôsob platby.

  Spotrebiteľ je povinný́ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný́ na prepravu najneskôr v posledný́ deň lehoty.

  Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že

  1. kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu Dragonsport, Železničářů 571, 272 01 Kladno, ČR
  2. osobne v podniku predávajúceho
  3. emailom na info@dragonsport.sk

  V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

  Tovar je potrebné vrátiť na túto adresu:

  Dragon Šport 1450P
  P.O.BOX 901
  Detašované pracovisko - Sihoť
  911 01 Trenčín

  Tovar nie je možné poslať späť na dobierku. Takáto zásielka nebude prijatá.

  Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupov prostredníctvom Stránok (a tiež v predajniach) a aktualizáciami príslušných údajov na Stránkach sa môže stať, že kupujúcim objednaný tovar je už vypredaný (napriek tomu, že na Stránkach je uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, čo túto skutočnosť zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do 3 pracovných dní inak (na predĺžení termínu spracovania objednávky či inej zmene v objednávke), zmluva zaniká, a žiadna zo strán nie je oprávnená od protistrany požadovať akékoľvek ďalšie náhrady.

  Ustanovenia čl. 5 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

  1. z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,
  2. špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.
 2. Výmena tovaru

  Ak potrebujete vymeniť tovar z dôvodu zle zvolenej veľkosti, tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v originálnom obale a kompletný (vr. neodstřižených tagov). Tovar Vám radi vymeníme. V prípade výmeny účtujeme len poštovné.

 3. Reklamácie

  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

  Tovar nie je možné reklamovať ak bol neodborne opravovaný alebo používaný v rozpore s návodom.

  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

  Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

  Reklamácia bude vybavená do 30 dní.