Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Internetový obchod www.dragonsport.sk je jedným z najväčších predajcov športového oblečenia a obuvi v Slovenskej republike. V našej ponuke nájdete viac ako 30 000 produktov od tých najlepších značiek. Vždy robíme všetko pre spokojnosť našich zákazníkov.

 1. Objednanie tovaru

  Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Po odoslaní objednáky bude zákazníkovi odoslané potvrdenie o jej prijatí. Zákazník môže byť tiež kontaktovaný ohľadom potvrdení objednávky telefonicky.

  Vzhľadom k tomu, že ponúkame obrovský sortiment tovaru, môže sa stať, že Vami objednajú artikel už nebude k dispozícii. V takom prípade sa s Vami spojíme a ponúkneme Vám alternatívny produkt.

 2. Platba

  Dobierka, platba kartou alebo bankovým prevodom.

 3. Doprava a dodanie tovaru

  Tovar je vo väčšine prípadov doručovaný do 10 pracovných dní. V prípade, že by doba dodania mala výrazne prekročiť túto lehotu, bude zákazník ihneď informovaný a dostane možnosť objednávku bez akýchkoľvek sankcií zrušiť.

  V DragonSportu robíme vždy maximum pre to, aby ste objednaný tovar dostali čo najskôr.

  Informácie o doprave nájdete tu: www.dragonsport.sk/doprava-a-platba

 4. Storno objednávky

  Storno objednávky zo strany nakupujúceho

  Objednávku možno stornovať telefonicky alebo emailom, kým nedošlo k expedícii tovaru. V prípade, že bude objednávka zrušená neskôr, má náš e-shop nárok na náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru.

  Storno objednávky zo strany predávajúceho

  V prípade, že sa tovar, ktorý zákazník objednal v našom internetovom obchode, prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, objednávka bude stornovaná a zákazník bude bezodkladne informovaný. Ďalej si vyhradzujeme právo stornovať objednávky, ktoré v dôsledku chyby systému obsahujú tovar s nesprávnou cenou. O tejto skutočnosti bude zákazník ihneď informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ – právo na vrátenie tovaru

  V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený́ alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu , ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  Predávajúci je povinný́ vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký́ použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

  Ak Kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci kupujúcemu náklady za dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru. V prípade, že Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi len čiastočne (Kupujúci kúpil v rámci jednej Zmluvy/objednávky viac Tovaru a odstupuje/vráti len niektorý Tovar) a cena za dopravu všetkého tovaru bola určená/zjednaná v rámci jednej Zmluvy/objednávky jednou čiastkou za všetok Tovar, potom Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú cenu za dopravu Tovaru nevráti (cenu za dopravu Predávajúci vráti Kupujúcemu len v prípade, že Kupujúci odstúpi od celej Zmluvy, tzn. vráti všetok Tovar zakúpený v rámci jednej Zmluvy/objednávky. Uvedené platí aj pre spôsob platby.

  Spotrebiteľ je povinný́ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný́ na prepravu najneskôr v posledný́ deň lehoty.

  Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že

  1. kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu Dragonsport, Železničářů 571, 272 01 Kladno, ČR
  2. osobne v podniku predávajúceho
  3. emailom na info@dragonsport.sk

  V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

  Tovar je potrebné vrátiť na túto adresu:

  Dragon Šport 1450P
  P.O.BOX 901
  Detašované pracovisko - Sihoť
  911 01 Trenčín

  Tovar nie je možné poslať späť na dobierku. Takáto zásielka nebude prijatá.

  Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupov prostredníctvom Stránok (a tiež v predajniach) a aktualizáciami príslušných údajov na Stránkach sa môže stať, že kupujúcim objednaný tovar je už vypredaný (napriek tomu, že na Stránkach je uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, čo túto skutočnosť zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do 3 pracovných dní inak (na predĺžení termínu spracovania objednávky či inej zmene v objednávke), zmluva zaniká, a žiadna zo strán nie je oprávnená od protistrany požadovať akékoľvek ďalšie náhrady.

  Ustanovenia čl. 5 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

  1. z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,
  2. špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.
 6. Výmena tovaru

  Ak potrebujete vymeniť tovar z dôvodu zle zvolenej veľkosti, tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v originálnom obale a kompletný (vr. neodstřižených tagov). Tovar Vám radi vymeníme. V prípade výmeny účtujeme len poštovné.

 7. Reklamácie

  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

  Tovar nie je možné reklamovať ak bol neodborne opravovaný alebo používaný v rozpore s návodom.

  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

  Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

  Reklamácia bude vybavená do 30 dní.

 8. Ochrana spotrebiteľa

  Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

  Orgán dozoru: ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty SOI, ktorých sídla a územná pôsobnosť zostáva zachovaná a je zhodná so súčasným územno-správnym členením štátu a to:

  • Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
  • Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
  • Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
  • Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
  • Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
  • Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
  • Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
  • Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
 9. Alternatívne riešenie sporov

  V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Predávajúceho,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

  Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho a3sport.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 10. Ochrana osobných údajov

  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dragonsport.sk sa zaväzuje, že dáta získané od zákazníkov neposkytne tretej osobe.

 11. Zodpovednosť za správnosť údajov

  Niektoré časti obsahu na našich interneových stránkach sú prevzaté od zmluvných partnerov. Z tohto dôvodu nemôže náš internetový obchod žiadnym spôsobom zaručiť, že sa tu neobjavia žiadne vecné, technické či tiskopisné chyby. www.dragonsport.sk teda nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na základe informácií použitých na našich internetových stránkach.

 12. Všeobecné ustanovenia

  Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcimi, prevádzkovateľmi tohto e-shopu, ktorými sú Ing. Marek Majer, IČO: 87043084 so sídlom Mostecká 3165, 27201 Kladno a kupujúci (zákazník).

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami dodania tovaru pred objednaním tovaru.

Ako vyplýva z vyššie uvedených obchodných podmienok, predávajúci sa vždy snaží urobiť maximum pre spokojnosť zákazníka.